Verkoops- & betalingsvoorwaarden

  1. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de handelsrechtbank van Antwerpen.
  2. Het versturen van de koopwaren geschiedt altijd op risico en op kosten van de bestemmeling.
  3. Klachten over ontbrekende zaken, of aangaande kwaliteit van de geleverde zaken moeten geschieden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.
  4. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af aangaande het gebruik van de door ons geleverde apparaten.
  5. De onbetaalde toestellen of produkten blijven onze eigendom
  6. De betaling geschiedt, indien niet anders gestipuleerd, kontant, netto zonder korting bij ontvangst van onze rekening.
  7. Betalingen in baar geld worden enkel op onze maatschappelijke zetel aanvaard.
  8. Ingeval van niet betaling van de rekeningen zoals vermeld vallen alle kosten ten laste van de kopers en zal ook een som gelijk aan 15% van de waarde van de rekening eisbaar zijn ten titel van de schadevergoeding, met een minimum van € 37,18. De interesten van 15% voor laattijdige betaling zijn insgelijks verschuldigd vanaf de vervaldag
  9. Minimum bestelling. Tenzij schriftelijke afwijking zal elke bestelling kleiner dan € 250,00 verhoogd worden met € 15,00 administratiekosten.